#75 "Nereides"

#75 "Nereides"
#75 "Nereides"
Acrylique sur carton toilé, 30x24
Acrylique sur carton toilé, 30×24

75 “Nereides”